خانم فاطمه جهانمهر

ادیولوژیست و کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تست شنوایی سنجی نوزاد از بدو تولد
ارزیابی دوره ای شنوایی نوزاد-کودک
ارزیابی عملکرد گوش میانی،پرده گوش،عفونت های گوشی