دکتر آرزو اخلاقی

دکتر آرزو اخلاقی

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان ،فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران که مقطع تخصص را دردانشگاه علوم پزشکی مازندران و عمومی را در دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گذرانده و دوره طرح را در شهرهای بوشهر و سمنان و بیمارستان بهرامی تهران مشغول بودم.جهت بیماری های عفونی و تب دار کودکان و سرفه و اسهال و استفراغ و تب های طول کشیده و .. در کلینیک آنا حضور دارم.