دکتر سونا اسلام پور

فوق تخصص نوزادان و پیرامون تولد

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

( بیمارستان مفید)

بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران

(بیمارستان امام خمینی)

درمان نوزادان و شیر خواران بدحال نیازمند درمان در بخش مراقبت های ویژه
مراقبت و کنترل رشد و نمو و تکامل طی سال اول زندگی.