دکتر مهسا میرزنده دل

فوق تخصص ریه و بیماریهای تنفسی کودکان

سرفه های حاد و مزمن،
آسم و آلرژی،
سینوزیت،
اختلالات مجاری هوایی و ریوی مادرزادی
سیستیک فیبروزیس(cf),pcd,

برونشکتازی اختلالات تنفسی خواب

بورد تخصصی کودکان و نوزادان

از دانشگاه تهران-مرکز طبی کودکان

بورد فوق تخصصی ریه کودکان

از دانشگاه شهید بهشتی-بیمارستان مسیح دانشوری