دکتر موسی زین العابدین

فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان

ختنه هم به صورت حلقه و هم به صورت جراحی و سنتی

توسط جراح کودکان انجام می شود.