دکتر هاله نوروزی پاکزاد

متخصص نوزادان و كودكان

مشاوره مراقبتهاي نوزادي ،شروع تغذيه كمكي ،سير تكاملي ،بيماريهاي رايج و تب دار

بورد تخصصي دانشگاه شهيدبهشتي تهران -بيمارستان كودكان مفيد تهران
سابقه فعاليت در بخش NICU