دکتر هانیه حائری

دندانپزشک کودکان و فعالیت های پیشگیرانه و درمانی دندان های شیری و دائمی

فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اسلامی تهران
با سابقه ده سال در درمان دندانپزشکی عمومی و کودکان
سابقه فعالیت در استانهای تهران، قم، مرکزی، اصفهان و خوزستان